Referentieprojecten Oranjewoud periode 1995-2000

Onderstaande is een greep uit die projecten waarvan ik tijdens mijn loopbaan bij Oranjewoud de projectleiding, voorbereiding alsmede de begeleiding van de uitvoering voor mijn rekening heb genomen.

  • Verbindingszone De Bouwe Pet; in opdracht van de landinrichtingscommissie zijn tussen De Groote Wielen en Sippenvennen de drie kilometer lange waterloop en aangrenzende terreinen omgevormd tot een verbindingszone. Hiermee werd uiteindelijk de herintroductie van de Otter voor een groter gebied mogelijk gemaakt.
  • Hydrologisch herstel van het Hoogveengebied Fochteloerveen; voor de fase 1, 2 en 3 heb ik in opdracht van Natuurmonumenten de begeleiding van de uitvoering van de maatregelen gericht op hydrologisch herstel van het hoogveengebied op mij genomen. Naast herstel, de groei van het hoogveen heeft dit project ertoe geleid dat de Kraanvogel zich in dit gebied heeft gevestigd en dit gebied als broed- en foerageergebied is gaan gebruiken.
  • Boselementen Tytsjerksteradiel; in het kader van de ruilverkaveling Tytsjerksteradiel heb ik voor mijn rekening genomen de begeleiding van de uitvoering van de aanleg van nieuwe en versterking van bestaande landschapselementen inclusief de aanleg van nieuwe recreatieve routes.
  • Waterbeheersingsplan Oostermeer; in het kader van de ruilverkaveling Oostermeer heb ik de uitwerking en realisatie van een nieuw waterbeheersplan begeleid. Resultaat is dat voor het gehele ruilverkavelingsgebied de waterhuishouding voor de landbouw is geoptimaliseerd.