Referentieprojecten ARCADIS periode 2000-2006

Onderstaande is een greep uit die projecten waarvan ik tijdens mijn loopbaan bij ARCADIS het projectmanagement voor mijn rekening heb genomen.

  • Waterschap Hunze en Aa’s; op detacheringsbasis als planvormer/projectleider bij het Projectbureau Oevers en Kaden gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van het Herstelprogramma Oevers en Kaden. Mijn taak was het coördineren van meerdere integrale kadeverbeteringswerken. Onder andere heb ik ervoor gezorgd dat herstel van de kaden en de aanleg van de natuurlijke oevers langs het Drentsche Diep uitgevoerd kon worden in combinatie met het baggeren van het Zuidlaardermeer en de inrichting van enkele waterbergingsgebieden in de polder.
  • Verzorgen projectmanagement van diverse inrichtingsplannen waaronder natuurontwikkeling (dynamisch kunstbeheer) op Oost-Ameland, Zandwinplas De Moere te Grolloo, Oosterschar te Heerenveen, Fietspad Hollum-Oerd en Kollumerwaard te Kollum.
  • Wetterskip Fryslân; initiatie van een Integraal Oever- en Kadeproject Birstumerrak. Vraag was of met een vrijwillige kavelruil en de aanpassing van het profiel van de Birstumerrak het mogelijk was om zowel de waterbergingsopgaaf alsmede de opgaaf voor de natuur te realiseren. Mijn rol was om met alle betrokkenen de mogelijkheden in beeld te brengen en een plan van aanpak hiervoor uit te werken.
  • Herinrichting Midden-Groningen: coördinatie en projectleiding verzorgd van de realisatie van meerdere deelgebieden van de ecologische hoofdstructuur (EHS) Midden-Groningen. Naast realisatie van de EHS is hiermee invulling gegeven aan de recreatieve behoeften en de aanleg van waterbergingsgebieden. Tevens heb ik projecten begeleid gericht op de behalen van optimalisatieslag voor de landbouw.
  • Waterbeheersingsplan Jistrum: begeleiding van de planvoorbereiding van de aanpassing van het waterhuishoudkundig systeem als gevolg van de optredende bodemdaling door gaswinning. Mijn inzet heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor aanpassing van het watersysteem.