Referentieprojecten Tauw periode 2006-2008

Onderstaande is een greep uit die projecten waarvan ik tijdens mijn loopbaan bij Tauw het projectmanagement voor mijn rekening heb genomen.

  • Initiatie van een samenwerkingsverband tussen de Hanze Hogeschool Groningen, het bedrijfsleven en diverse overheden. Dit met als resultaat het initiatief Waterrijk Drenthe waarmee gezamenlijk aan ruimtelijke vraagstukken met de thema’s wonen, werken, water, recreatie en natuur is gewerkt aan vernieuwende concepten.
  • Coördinatie en begeleiding van de planvorming Interreg III project ComCoast Groningen inclusief organisatie van de Slotconferentie. Met dit project zijn er alternatieven voor het ophogen van de zeedijken voor provincie Groningen uitgewerkt en in beeld gebracht.
  • Tot stand brengen van het project in de ontwerpfase en begeleiding van de planvorming voor de Stadsrandontwikkeling Hoogeveen-Fluitenberg in opdracht van Waterschap Reest & Wieden en de gemeente Hoogeveen. Dit betreft een integraal project met combinatie van opgaven voor waterberging, zuivering stedelijke water, recreatie en ecologische hoofdstructuur (EHS).
  • Initiatie en coördinatie haalbaarheidsonderzoek recreatieve ontwikkeling Zuider Ee, in opdracht van gemeente Dongeradeel. Advisering en verzorgen Europese Aanbesteding van de engineeringswerkzaamheden voor de Noordelijke Elfsteden Vaarroute in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel en zijn participanten.
  • Gedetacheerd bij Dienst Landelijk Gebied te Roermond aansturing en coördinatie van de nevengeulprojecten en opstellen grondstromenplan in het kader Meerjarenplan Zandmaas II 2007-2015.
  • Planvorming dynamische kustbeheer op Ameland in opdracht van It Fryske Gea inclusief verzorgen subsidies (Waddenfonds).