Anti-verdrogingsmaatregelen op Midden Terschelling

Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen en Buro Horatius ingezet voor het binnen halen van de pMJP-subsidie voor de realisatie van de anti-verdrogingsmaatregelen op Midden-Terschelling. Na toekenning van de subsidie heb ik het Projectmanagement voor mijn rekening genomen.

Het zoveel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke waterstanden in de duinen in het gebied Midden-Terschelling was één van de doelstellingen. Daarnaast was een belangrijk onderdeel het opheffen en voorkomen van wateroverlast rondom meerdere woonkernen. Voordat de waterstanden zijn verhoogd, zijn eerst een aantal natte duinvalleien opgeschoond en zijn stukken duinvalleien geplagd. Vervolgens zijn er sloten gedempt, ondieper gemaakt en stuwen geplaatst. Met vrijkomende grond zijn terreinen van particuliere campings opgehoogd en bermen aangevuld van de Badweg, die ook is verhoogd om voldoende drooglegging te behouden.

Het resultaat is dat de (lokale) kwel voor een grootgebied is hersteld. Als eersten profiteerden jonge weidevogels hier van. In het extreem droge voorjaar na het jaar van uitvoering, vonden ze hier nog voedsel in de vorm van insecten en kleine bodemdieren. Ook de vegetatie ontwikkeld zich buiten verwachting. Uniek in het Nederlandse duingebied, niet alleen voor de natuur, maar ook voor de recreant. En als het een beetje vriest, kan er op meerdere plekken worden geschaatst.