Verkenning Integrale Aanpak Broekdijkje te Ommen

Ten Noord-Oosten van Ommen kwamen in relatief korte tijd verschillende opgaven ten tonele. Dit waren opgaven op als verbreding van de N48, waterberging, natuurontwikkeling en recreatie. Buro Horatius is gevraagd om een verkenning uit te voeren met als doel het in beeld brengen van de mogelijkheden van een integrale aanpak zodat het waterschap kan inschatten of een integrale aanpak kansrijk is of niet en wat de eventuele meerwaarde hiervan is. Gevraagd is om de relaties en kansen in beeld te brengen, die te vertalen in een inrichtingsschets en een eerste opzet van een Plan van Aanpak. Deze verkenning is in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase bestond uit een beperkte literatuurstudie/deskresearch gecombineerd met persoonlijke gesprekken (interviews). Relevante data en gegevens zijn verzameld om de opties en mogelijkheden van een integrale aanpak, in kaart te brengen. Aspecten als de huidige situatie, knelpunten, wensen en kansen zijn daarbij verkend. Aanvullend hebben er persoonlijke gesprekken plaats gevonden met stakeholders (gemeente, provincie, Waterschap) om in kaart te brengen welke initiatieven mogelijk door deze partijen worden gedragen en wie welke verantwoordelijkheid zou willen nemen. In de tweede fase zijn de verzamelde gegevens en informatie geanalyseerd en zijn de resultaten verwerkt in een beeldende rapportage.