Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor de uitstoot van stikstof ben ik in 2010 betrokken geweest bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen RWE/NUON, Provincie(s) en de terreinbeherende organisaties op Ameland. In het begin was mijn taak om ervoor te zorgen dat onder de projectpartners een gedragen overeenkomst tot stand kwam. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met een omvang van 1,3 milj. voor de uitvoering van herstelmaatregelen gericht op het wegnemen van effecten van de totale stikstoflast op de gevoelige habitattypen die zich op Ameland bevinden. Tot en met december 2012 ben ik de trekker geweest om de geplande maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Resultaat is dat anno 2013 voor drie van de zes deelprojecten de doelstellingen zijn gehaald, wordt voldaan aan de vereisten gesteld in de overeenkomst en in de vergunningen.