Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september ben ik in opdracht van Natuurmonumenten gestart met de uitwerking van een nieuwe Natuurvisie voor de gebieden Skrok, Skrins en Lionspolder in de Greidhoeke. Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband SpringPartner met als overige teamleden Hanneke Schmeink, Erik Overdiep en Nico Minnema.

Natuurvisie
Natuurmonumenten maakt om de 18 jaar een visie voor een gebied. De laatste natuurvisie voor de Greidhoeke is meer dan 18 jaar geleden opgesteld. Inmiddels is duidelijk dat kritische soorten als Grutto, Tureluur en Kievit het in de toekomst niet gaan redden in de min of meer geïsoleerde weidevogelpopulaties in de reservaten. Om hierin verandering te brengen, is onder meer een nauwere samenwerking nodig tussen terreinbeherende organisaties, agrariërs, Wetterskip Fryslân en wildbeheereenheden. Naast weidevogels zijn in het gebied ook unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden te vinden. In het gebied staat recreatief medegebruik op een laag pitje. Waar liggen kansen en wat zijn de bedreigingen? Waar moet de komende jaren op worden ingezet en hoe kunnen doelstellingen worden verzilverd? Dit wordt in samenspraak met bewoners en betrokkenen in het gebied uitgewerkt. Doel is de nieuwe natuurvisie voor de Greidhoeke in het begin van het broedseizoen van 2015 te presenteren.

Stand van zaken
Twee van de drie bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst van 29 oktober 2014 in Easterein stond in het teken van inventariseren, het delen van informatie en de waarden van het gebied. Link naar de uitkomst van deze bijeenkomst is: Samenvatting 29 okt 2014 Natuurvisie Greidhoeke. De opgaven voor De Greidhoeke en de daaraan gekoppelde spanningsvelden en dilemma´s stonden centraal bij de tweede bijeenkomst op 10 december 2014 in Jorwert. Ook van de uitkomst van deze bijeenkomst is een samenvatting te downloaden via: Samenvatting 10 dec 2014 Natuurvisie Greidhoeke.

Vervolg
Momenteel wordt hard gewerkt om de uitkomsten te verwerken tot een concept natuurvisie. Dit concept zal op dinsdag 24 maart 2015 op een nader te bepalen locatie worden gepresenteerd aan bewoners en betrokkenen in het gebied. Zodra de locatie bekend is, wordt deze bekend gemaakt via de site van Natuurmonumenten.

Ook geïnteresseerd wat SpringPartner kan betekenen bij de ontwikkeling van een gedragen visie voor uw (plan)gebied? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Vergelijkbaar referentieproject: Natuurvisie Westerbroek; proces- en projectleiding.