Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september zijn we in opdracht van Natuurmonumenten gestart met de uitwerking van een nieuwe Natuurvisie voor de gebieden Skrok, Skrins en Lionspolder in de Greidhoeke. Deze opdracht wordt opgepakt vanuit het samenwerkingsverband SpringPartner met de teamleden Hanneke Schmeink, Erik Overdiep en Nico Minnema.

Natuurvisie
Natuurmonumenten maakt om de 18 jaar een (natuur)visie voor een gebied. De laatste natuurvisie voor de Greidhoeke, is meer dan 18 jaar geleden opgesteld. Inmiddels is duidelijk dat de kritische soorten als de Grutto, Tureluur en Kieviet in de toekomst het niet gaan redden in de min of meer geïsoleerde weidevogelpopulaties in de reservaten. Daarvoor is onder andere een nauwere samenwerking nodig tussen de terreinbeherende organisaties, agrariërs, Wetterskip Fryslân, maar bijvoorbeeld ook de wildbeheereenheden. Maar hoe doe je dat? Wat werkt wel en wat niet? Naast weidevogels zijn in het gebied ook unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden te vinden en staat recreatief medegebruik op een laag pitje. Waar liggen welke kansen en bedreigingen? Waar moet de komende jaren op worden ingezet en op welke wijze kunnen deze doelstellingen worden verzilverd? Dit wordt in samenspraak met de bewoners en betrokkenen in het gebied uitgewerkt om in het begin van het broedseizoen van 2015 de nieuwe natuurvisie voor de Greidhoeke te kunnen presenteren.

Stand van zaken
Twee van de drie bijeenkomsten zijn inmiddels georganiseerd. De eerste bijeenkomst van 29 oktober 2014 in Easterein stond in het teken van inventariseren, het delen van informatie en de waarden van het gebied. Link naar de uitkomst van deze bijeenkomst is: Samenvatting 29 okt 2014 Natuurvisie Greidhoeke. De opgaves voor De Greidhoeke en daaraan gekoppelde spanningsvelden en dilemma´s stonden centraal bij de tweede bijeenkomst op 10 december 2014 in Jorwert. Ook van de uitkomst van deze bijeenkomst is een samenvatting te downloaden via: Samenvatting 10 dec 2014 Natuurvisie Greidhoeke.

Vervolg
Momenteel wordt hard gewerkt om de uitkomsten te verwerken tot een concept natuurvisie. De datum wanneer dit concept wordt gepresenteerd aan bewoners en betrokkenen in het gebied, is reeds gepland: dinsdag 24 maart 2015 van 20.00 tot 22.00 uur op een nader te bepalen locatie in het gebied. Zodra de locatie bekend is, wordt deze bekend gemaakt via deze website en de site van Natuurmonumenten.

Ook geïnteresseerd wat SpringPartner kan betekenen bij de ontwikkeling van een gedragen visie voor uw (plan)gebied? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Vergelijkbaar referentieproject: Natuurvisie Westerbroek; proces- en projectleiding.